همه میگویند حجاب تان را حفظ کنید ؛

ولی من میگویم : یک مقداری این حجاب ها را کنار بزنید! …

حجاب های بین خود و خدا را…

که اگر حجابها کنار رفت ، حجاب ها حفظ خواهد شد...